Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.04.2012 07:56 - Конвенция за правата на хората с увреждания - 3 част
Автор: and08 Категория: Регионални   
Прочетен: 1653 Коментари: 0 Гласове:
10 Продължение:

                                                        Член 31
                                    Статистика и събиране на данни

1.        Държавите - страни по настоящата Конвенция се задължават да събират подходящо информация, включително статистически и научни данни, които да им дадат възможност да формулират и прилагат политики с оглед ефективната реализация на настоящата Конвенция. Процесът на събиране на такава информация следва да протича:

           (a)      при спазване на законно установените предпазни мерки, включително приложимо законодателство по събирането на данни, за осигуряване на поверителност и уважение към правото на неприкосновеност на личността на хората с увреждания;

(б)      в съответствие с международно приетите норми за защита на човешките права и основните свободи и етичните принципи при събирането и използването на статистически данни.

2.        Събраната в съответствие с настоящия член информация се разпределя според нуждите и се използва за оценяване изпълнението от държавите - страни по Конвенцията на задълженията им, произтичащи от нея, както и за идентифициране и преодоляване на пречките, на които се натъкват лицата с увреждания в упражняване на своите права.

3.        Държавите - страни по настоящата Конвенция поемат отговорност за разпространението на тези статистически данни с цел осигуряване достъпността им за хора с увреждания и други.

                                                       Член 32
                          Международно сътрудничество

1.        Държавите - страни по настоящата Конвенция осъзнават важността на международното сътрудничество и неговото развитие и подпомагане, в подкрепа на националните усилия за реализация на целта и задачите на настоящата Конвенция и се задължават да предприемат подходящи и ефективни мерки в това отношение, както между самите държави, така и – при нужда – в партньорство със съответните международни и регионални организации и гражданското общество и по-конкретно с организации на хора с увреждания. Тези мерки могат да включват, между другото:

           (a)      осигуряване достъпността на международното сътрудничество, включително международните програми за развитие, за хората с увреждания и тяхното включване в тях;

           (б)      способстване за и подпомагане на, изграждането на капацитет, включително чрез обмен и споделяне на информация, опит, програми за обучение и най-добри практики;

           (в)      подпомагане на сътрудничеството в областта на научните изследвания и улесняване достъпа до научно-технически знания;

           (г)      предоставяне, според нуждите, на техническа и икономическа помощ, включително чрез улесняване достъпа до и споделянето на, достъпни и спомагащи технологии, и чрез трансфер на технологии.

2.        Разпоредбите на настоящия член по никакъв начин не отменят задълженията на всяка държава - страна по Конвенцията за изпълнява задълженията си, произтичащи от нея. 

                                                          Член 33
                                Национално прилагане и мониторинг

1.        Държавите - страни по настоящата Конвенция, всяка в съответствие със своето държавно устройство, се задължават да определят едно или две звена в държавната администрация по въпроси, свързани с прилагането на настоящата Конвенция, като обърнат подобаващо внимание на създаването или определянето на координиращ механизъм в държавната администрация за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища.

2.        Държавите - страни по настоящата Конвенция се задължават, всяка в съответствие със своята правна и административна система, да поддържат, укрепват, определят или създадат в рамките на съответната държава - страна по Конвенцията, мрежа, включваща, според нуждите, един или повече независими механизми, които да насърчават, защитават и наблюдават прилагането на настоящата Конвенция. При определяне или създаване на такъв механизъм, държавите - страни по Конвенцията се задължават да се съобразяват с принципите, отнасящи се до статута и функционирането на националните институции за защита и подпомагане на човешките права.

3.        Гражданското общество, по-конкретно хората с увреждания и организациите, които ги представят, трябва да бъдат включени и пълноценно да участват в процеса на мониторинг.

                                                            Член 34

                                    Комитет за правата на хората с увреждания

1.        Създава се Комитет за правата на хората с увреждания (наричан по-нататък за краткост „Комитетът”), който да изпълнява посочените по-долу функции.

2.        Комитетът се състои, към момента на влизане в сила на настоящата Конвенция, от дванадесет експерти. След още шестдесет ратификации или присъединявания на страни по Конвенцията, съставът на Комитета ще се увеличи с още шест члена, като ще достигне максимален брой осемнадесет члена.

3.        Членовете на Комитета участват в него в личното си качество и трябва да бъдат хора с високи морални качества и призната компетентност и опит в приложното поле на настоящата Конвенция. При номиниране на своите кандидати, държавите - страни по Конвенцията се приканват да обърнат подобаващо внимание на изискванията на член 4 ал. 3 от настоящата Конвенция.

4.        Членовете на Комитета се избират от държавите - страни по Конвенцията, като се търси равномерно географско разпределение, представяне на различни форми на цивилизация и на основните типове правни системи, при балансирано представяне на половете и участие на експерти с увреждания.

5.        Членовете на Комитета се избират с тайно гласуване от списък на лица, номинирани всяко от съответната държава - страна по Конвенцията, на заседания на Конференцията на държавите - страни по Конвенцията. На тези заседания, за провеждането на които е необходим кворум от две трети от държавите - страни по Конвенцията, за избрани в Комитета се считат лицата, получили най-голям брой гласове и абсолютно мнозинство от гласовете на представените и гласуващи на Конференцията държави - страни по Конвенцията.

6.             Първоначалните избори следва да се проведат не по-късно от шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата Конвенция. Най-малко четири месеца преди определената дата за следващи избори, Генералният секретар на Организацията на Обединените нации изпраща писмо до държавите - страни по Конвенцията, с което ги приканва до два месеца да представят номинациите си. Впоследствие, Генералният секретар изготвя азбучен списък на всички така 

номинирани лица, в който се посочва от коя държава - страна по Конвенцията са номинирани и го представя на държавите - страни по настоящата Конвенция.

7.        Членовете на Комитета се избират за четиригодишен мандат, като имат право само на едно преизбиране. Мандатът на шестима от членовете, избрани на първите избори, обаче, изтича след две години, като техните имена се определят чрез жребий от председателя заседанието по ал. 5 от настоящия член, непосредствено след провеждането на първите избори

8.        Изборът на шестимата допълнителни членове на Комитета се провежда на редовни избори, в по реда на настоящия член.

9.        В случай, че член на Комитета почине, подаде оставка или заяви, че не по някаква друга причина не може да изпълнява задълженията си като такъв, държавата - страна по Конвенцията, която го е номинирала, назначава на негово място друг експерт, притежаващ квалификациите и отговарящ на изискванията по съответните разпоредби на настоящия член, който да изслужи остатъка от мандата му.

10.      Комитетът приема свой процедурен правилник.

11.      Генералният секретар на Организацията на Обединените нации осигурява необходимия персонал и ресурсно обезпечаване за ефективното осъществяване на функциите на Комитета по настоящата Конвенция, като свиква първото му заседание.

12.      С одобрението на Общото събрание, членовете на Комитета, създаден по настоящата Конвенция, получават възнаграждение от средствата на ООН при условия и по ред, одобрен от Общото събрание, с оглед важността на отговорностите на Комитета.

13.      Членовете на Комитета имат право на материални условия на работа, привилегии и имунитет на експерти на мисии на ООН, определени в съответните раздели на Пакта за привилегиите и имунитетите в Организацията на Обединените нации. 

                                                           Член 35

                            Доклади на държавите - страни по Конвенцията

1.        Всяка държава - страна по Конвенцията се задължава да представи на Комитета, чрез Генералния секретар на Организацията на Обединените нации, цялостен доклад относно мерките, предприети в изпълнение на задълженията й по настоящата Конвенция и за постигнатия напредък в тази насока, в срок от две години след влизане в сила на настоящата Конвенция за въпросната държава - страна по нея.

2.        От този момент нататък, държавите - страни по Конвенцията представят последващи доклади поне по веднъж на четири години, или допълнителни, по искане на Комитета.

3.        Комитетът решава и дава указания относно съдържанието на докладите.

4.             Държава - страна по настоящата Конвенция, която е представила цялостен първоначален доклад на Комитета, не е длъжна да повтаря в своите последващи доклади вече изложената в него информация. При изготвяне на 

докладите си до Комитета, държавите - страни по Конвенцията се приканват да вършат това открито и прозрачно, при съобразяване с изискванията на член 4 ал. 3 от настоящата Конвенция.

5.        Докладите могат да посочват фактори и затруднения, имащи отражение върху изпълнението на задълженията по настоящата Конвенция.

 

                                                  Член 36

                                         Разглеждане на докладите

1.        Всеки доклад се разглежда от Комитета, който прави такива предложения и общи препоръки по доклада, каквито счете за подходящи и ги препраща на съответната държава - страна по Конвенцията, която може да отговори на Комитета с каквато информация счете за подходяща. Комитетът може да поиска от държавите - страни по Конвенцията допълнителна информация относно нейното прилагане.

2.        Ако дадена държава - страна по Конвенцията има сериозно закъснение с предаването на доклада, Комитетът може да уведоми въпросната държава за необходимостта да се извърши преглед с прилагането на Конвенцията във въпросната държава, въз основа на надеждна информация, с каквато Комитетът разполага, ако въпросният доклад не бъде представен в срок от три месеца от получаване на уведомлението. Комитетът поканва въпросната държава - страна по Конвенцията да участва в този преглед. Ако в отговор държавата - страна по Конвенцията представи искания доклад, по отношение на нея се прилага текстът на ал. 1 от настоящия член.

3.        Генералният секретар на Организацията на Обединените нации предоставя докладите на всички държави - страни по настоящата Конвенция.

4.        Държавите - страни по настоящата Конвенция се задължават широко да разгласят и предоставят докладите на обществеността в съответните страни, като улесняват достъпа до предложенията и общите препоръки, получени по отношение на тези доклади.

5.        Комитетът се задължава да предава по начин, който счете за подходящ, на специализираните агенции, фондове и програми на ООН, както и на други компетентни органи, доклади от държавите - страни по настоящата Конвенция, с оглед предприемане на мерки по съдържащи се в тях молби или индикации за нужди от техническа консултация и помощ, наред с констатациите и препоръките на Комитета, ако има такива, по въпросните молби или индикации.

                                                        Член 37

                            Сътрудничество между държавите - страни по Конвенцията и Комитета

1.        Всяка държава - страна по Конвенцията се задължава да сътрудничи с Комитета и да подпомага неговите членове при изпълнение на мандата им.

2.        В отношенията си с държавите - страни по Конвенцията, Комитетът се задължава да обърне подобаващо внимание на начините и средствата за повишаване на националния им капацитет за прилагане на настоящата Конвенция, включително чрез международно сътрудничество.

                                                     Член 38

                            Взаимоотношения на Комитета с други органи

           С цел допринасяне за ефективното прилагане на настоящата Конвенция и насърчаване на международното сътрудничество в нейното приложно поле:

           (a)      Специализираните агенции и другите органи на Организацията на Обединените нации имат право да бъдат представлявани при разглеждане на изпълнението на тези условия и изисквания на настоящата Конвенция, които попадат в обхвата на техния мандат. Комитетът може да покани онези от специализираните агенции и други органи на ООН, които счете за нужно, за да предоставят експертни съвети по прилагане на Конвенцията в сфери, попадащи в обхвата на съответния им мандат. Комитетът може да покани специализирани агенции и други органи на ООН да представят доклади по прилагането на Конвенцията в области, попадащи в обхвата на тяхната дейност.

           (б)      При изпълнение на мандата си, Комитетът се задължава да се консултира, според нуждите, с други компетентни органи, създадени по силата на международни договори за човешките права, с оглед осигуряване на вътрешната последователност на съответните указания за отчитане, правене на предложения и общи препоръки и за избягване на дублиране и припокриване при изпълнението на техните функции.

                                                      Член 39

                                           Доклад на Комитета

           Веднъж на всеки две години Комитетът докладва за дейността си пред Общото събрание и пред Икономическия и социален съвет на ООН, като може да прави предложения и общи препоръки на основание на извършения преглед на докладите и получената информация от държавите - страни по настоящата Конвенция. Тези предложения и общи препоръки се включват в доклада на Комитета заедно с коментарите по тях на държавите - страни по Конвенцията, ако има такива.

                                                           Член 40

                            Конференция на държавите - страни по Конвенцията

1.        държавите - страни по настоящата Конвенция се задължават да се събират редовно на Конференция на държавите - страни по Конвенцията, за да обсъждат въпроси, отнасящи се до прилагането на настоящата Конвенция.

2.        В срок до шест месеца от влизането в сила на настоящата Конвенция, Генералният секретар на Организацията на Обединените нации е длъжен да свика Конференция на държавите - страни по нея. Последващите заседания на Конференцията на държавите - страни по Конвенцията се свикват от Генералния секретар веднъж на две години, въз основа на взето решение на Конференцията на държавите - страни по Конвенцията. 

                                            Член 41

                                         Депозитар

           Депозитар на настоящата Конвенция е Генералният секретар на Организацията на Обединените нации.


Гласувай:
10Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: and08
Категория: Регионални
Прочетен: 830621
Постинги: 203
Коментари: 37
Гласове: 275
Календар
«  Януари, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31